Governance filosofie

Vertrekpunten

 1. Decentraal wat kan* (ondernemers-gedreven), centraal wat slim is of moet
 2. Familie-gedachte met ronde tafels als leidend principe van netwerkorganiseren
 3. Bestuurlijk fundament als basis (ipv sturen van boven)
 4. Ondernemersgedreven projecten met sterke focus op ‘morgen’, vanuit portfolio/programma slim combineren met strategische projecten voor ‘overmorgen’ vanuit visie
 5. Communicatie = wij-gevoel en collectieve trots nodig, maar bijeenkomsten alleen is niet genoeg
 6. Structuur volgt inhoud én is onderschikt aan persoonlijk leiderschap (“je kunt het mooi bedenken maar of het gaat werken ligt aan leiders”)
 7. Heldere rolverdeling bestuurder of werker, die verbindend in netwerken acteren
 8. Competente mensen, en de daadwerkelijke bereidheid tot samenwerken op bestuurlijk en uitvoerend niveau, maken (of breken) de samenwerking
 9. Cluster-filosofie, gebaseerd op triple helix (3xO) gedachte met ondernemers-overheid-onderwijs/onderzoek

*Elke hotspot heeft haar eigen USP, historie, stakeholderveld (met name ondernemers), strategie, takenpakket, levensfase en tempo.

Governance filosofie

Ondernemersgedreven

Wel realistisch, en met besef van diversiteit in logistieke doelgroepen (logistieke dienstverleners, transporteurs, verladers, etc.):

 1. grote firma’s zonder betrokkenheid (met hoofdkantoor elders en uitsluitend een operatie hier)
 2. grotere (MKB+) betrokken familiebedrijven in de regio
 3. kleine (MKB-) bedrijven met focus op operatie en overleven

Bestuur hotspot

 1. Vertegenwoordiging triple helix (ondernemers, overheden, onderzoek/onderwijs), desgewenst aangevuld met stakeholders, inclusief (regionale afdelingen van) landelijke logistieke (branche) organisaties
 2. Persoonlijk leiderschap
 3. Vormen bestuurlijk fundament, eigenaarschap en korte lijntjes naar elkaar als het nodig is (ipv sturen op afstand van boven) vanuit visie en vertrekpunten hotspot
 4. Spreken elkaars taal en begrijpen elkaar (steeds beter)
 5. Beseffen dat ze samen werken aan een sterk regionaal speelveld en innovatie
 6. Besluiten over:
  1. Visie, strategie en werkwijze hotspot – saamhorigheid obv inhoud
  2. inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders waarbinnen gewerkt wordt in de hotspot
  3. Jaarplannen, prioriteiten, thema’s en projecten (portfolio met focus op ‘morgen’, bestuurlijk draagvlak en waar mogelijk met ‘eigen geld’ financieren)
  4. Lijn naar ondernemers
  5. Lijnen naar gemeenten en regio
  6. Branding, marketing & promotie hotspot
  7. Steun aan LV en collega hotspots, inclusief wat slim is om samen op te pakken
 7. Stuurt werker hotspot aan en heeft deze als uitvoerder beschikbaar
 8. Voorzitter uit het midden, bij voorkeur ondernemer maar (tijdelijk) is publieke voorzitter prima alternatief

Optie: ambassadeursgroep hotspot

In het algemeen moet je (MKB) ondernemers niet in de stuurgroep zetten. Organiseer de ondernemers-inbreng dus in de stuurgroep via brancheorganisatie, regionale vereniging, en mogelijk 1-2 ondernemers die bereid zijn, etc..

Betrek 10 max 15 individuele ondernemers vervolgens via een ambasseursgroep:

 • Organiseer in je hotspot een groepje toonaangevende, innovatieve, vooraanstaande ondernemers
 • Laat die met werker (en regelmatig met bestuur/stuurgroep) meedenken over de onderwerpen die je in je hotspot kunt/moet oppakken, bij voorkeur over ondernemers-gedreven projecten en strategie
 • Spreek hen aan op hun ondernemerschap
 • Organiseer laagdrempelig en zonder poespas (bij één van hen, avond, ..)
 • Betrek ze in communicatie (wij-gevoel)

Bestuur LV

 1. Vertegenwoordiging triple helix (ondernemers, overheden, onderzoek/onderwijs)
 2. Linking pin met stuurgroepen/bestuur 3 hotspots (via voorzitter)
 3. Persoonlijk leiderschap
 4. Vormen bestuurlijk fundament en eigenaarschap (ipv sturen op afstand van boven) vanuit visie en vertrekpunten LV
 5. Besluiten over:
  1. Collectieve visie en strategie LV – saamhorigheid obv inhoud
  2. inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders waarbinnen gewerkt wordt in koepel en hotspots
  3. Verdeling middelen over de drie hotspots obv jaarplannen
  4. Lijn naar Provincie Gelderland
  5. Lijnen naar landelijk (politiek, brancheorganisaties, TKI,..), Europa, wereld
  6. Collectieve branding, marketing & promotie
  7. Collectieve internationale acquisitie
  8. Support aan de 3 hotspots
  9. Strategische uitvoeringsprogramma (projecten voor ‘overmorgen’)
 6. Stuurt coördinator LV aan en heeft deze als uitvoerder beschikbaar

Kernteam LV

Werkoverleg van drie werkers hotspot en coördinator LV:

 • Elkaar informeren (‘rondje langs de velden’)
 • Leren van elkaar en benutten van elkaars competenties en ervaring
 • Voorzitterschap coördinator LV (inclusief agenda, verslag, etc.)
 • Afstemming werkzaamheden (jaarplannen, project-portfolio, PR&communicatie, acquisitie?, …)
 • Waar wenselijk kunnen hotspot-overstijgende thema’s en strategische projecten worden opgepakt en kan de verantwoordelijke projectleider (ad hoc, deels) aanschuiven:
  • Internationale branding, promotie & acquisitie
  • Arbeidsmarkt & onderwijs
  • Smart Logistics/ Innovatie
  • etc…..
 • Verdelen werk, waarbij iedereen ook ingezet kan worden voor LV (obv competenties, maar ook het principe dat iedereen ‘een taakje erbij’ doet – maar pas op voor te veel werk ‘van & voor LV’)

Rol werker hotspot

 • Operationeel gezicht van hotspot, trekker van het regionale logistieke netwerk
 • Secretaris van stuurgroep hotspot
 • Werker voor voorzitter en stuurgroep, met focus op doelgroep ondernemers, gemeenten en overige stakeholders in de hotspot
 • Stelt jaarplan van de hotspot op, stemt dit af met collega-hotspots en LV en organiseert bestuurlijk akkoord
 • Programmamanager ondernemersgedreven projecten die onder hotspot vallen
 • Voert geen projecten uit (‘nee, tenzij..’) opdat er een objectief wakend oog naar projecten (en projectleiders) gevoerd kan worden
 • Verantwoordelijk voor organisatie en communicatie hotspot (binnen de overeengekomen kaders van en in samenhang met LV)
 • Houdt ambtenaren en medewerkers van leden stuurgroep op inhoud aangehaakt
 • Organisator en secretaris van de ambassadeursgroep

De werker hotspot organiseert dus al datgene wat nodig is voor, en past bij de regionale optimale netwerksamenwerking, en dat zal dus –per definitie- per hotspot verschillen!

Competenties werker hotspot

 1. Overzicht op, en kennis en ervaring met logistiek in de hotspot, spreekt de taal van de ondernemers, maar kan ook de taal van de overheden, onderwijs/onderzoeks-organisaties en overige stakeholders spreken
 2. Betrokken verbinder met bestuurlijk/politieke sensitiviteit die durft strategisch te beïnvloeden, maar wel vanuit een bescheiden rol (‘spelbepaler zonder sterallures’)
 3. Begrijpt het principe van netwerkorganiseren en de rol daarin: bestuurlijk verbinden, programmamanagement en communicatie tbv opbouwen wij-gevoel en kan daarin de hotspot representeren (‘het gezicht van’)
 4. Onafhankelijkheid, ondernemend (‘meer dan secretaris’), communicatief sterk
 5. Affiniteit met de regio is een pré
 6. Programmamanager inclusief support op projectontwikkeling (‘van wild idee naar gedragen plan’) van ondernemersgedreven projecten (gericht op ‘morgen’), portfoliomanagement op projecten en afstemming met projectleiders

Rol coördinator LV

 • Operationeel gezicht van LV, trekker van het Provinciale logistieke netwerk en van
  ‘meer dan de som van de hotspots’
 • Secretaris van het bestuur LV
 • Voorzitter en secretaris van kernteam LV met werkers hotspot en afstemming tussentijds op inhoud en proces, en ook op congruentie tussen hotspots onderling en met LV
 • Werker voor voorzitter en bestuur, met focus op doelgroep LV (dus met name provincie, nationaal, internationaal, etc.)
 • Stelt jaarplan LV op, stemt dit af met hotspots en organiseert bestuurlijk akkoord
 • Programmamanager strategische projecten die onder LV vallen
 • Voert geen projecten uit (‘nee, tenzij..’) opdat er een objectief wakend oog naar projecten (en projectleiders) gevoerd kan worden
 • Verantwoordelijk voor organisatie en communicatie LV, inclusief lijn naar internationale acquisitie (aansturing en afstemming OostNV voor logistieke doelgroep)
 • Directe lijn naar Provincie

De coördinator LV organiseert dus al datgene wat nodig is voor LV, en past bij de boven-regionale optimale netwerksamenwerking.

Competenties coördinator LV

 1. Betrokken verbinder met bestuurlijk/politieke sensitiviteit die durft strategisch te beïnvloeden, maar wel vanuit een bescheiden rol (‘spelbepaler zonder sterallures’)
 2. Overzicht op, en affiniteit met logistiek in Gelderland, spreekt de taal van overheden maar kan ook de taal van ondernemers spreken
 3. Begrijpt het principe van netwerkorganiseren en de rol daarin: bestuurlijk verbinden, programmamanagement en communicatie tbv opbouwen wij-gevoel en kan daarin LV representeren (‘het gezicht van’)
 4. Faciliterend aan de hotspots, maar indien nodig ook kaderstellend vanuit de familie-gedachte
 5. Affiniteit met Provincie is een pré
 6. Programmamanager inclusief support op projectontwikkeling (‘van wild idee naar gedragen plan’) van strategische projecten (gericht op ‘overmorgen’), portfoliomanagement op projecten en afstemming met projectleiders

Per hotspot

 1. Bespreek de nieuwe governance in het bestuur en stel vast
 2. Vul de bemensing van het bestuur ‘nieuwe stijl’ in
 3. Adopteer de agenda voor het bestuur en handel ernaar
 4. Stel de werker hotspot aan obv competenties
 5. Regel de cofinanciering (25%) voor de organisatiekosten
 6. Organiseer een ambassadeursgroep (zelfstandig of mogelijk dat er al een vergelijkbare groep is)
 7. Benoem het duo voor vertegenwoordiging in bestuur LV (één persoon publiek, één privaat, waarvan één van beiden tevens voorzitter is)

Aandachtspunten:

 1. Zorg voor een voorzitter die er vanuit persoonlijk leiderschap in gaat
 2. Doe geen concessies aan de competenties van de werker
 3. Bewaak de knip tussen sturen en werken
 4. Aandacht voor team-vorming
 5. Opbouw van een positieve werkrelatie met coördinator LV, in balans centraal-decentraal

Logistics Valley

 1. Stel de visie vast (BO 21-03) als inhoudelijke basis voor de governance
 2. Bespreek de nieuwe governance in het bestuur (BO 21-03) en stel vast
 3. Vul de bemensing van het bestuur in
 4. Stel de coördinator LV aan obv competenties
 5. Communicatie: implementeer Diep-rapport inclusief website, logo’s, etc. waaruit de familie-gedachte blijkt
 6. Richt de Stichting LV op, bij voorkeur onafhankelijk (is ook afhankelijk van rolverdeling met OostNV)
 7. Start operationeel overleg kernteam LV ‘nieuwe stijl’

Aandachtspunten

 1. Zorg voor een voorzitter die er vanuit persoonlijk leiderschap in gaat
 2. Ga op zoek naar een onafhankelijk zwaar boegbeeld als voorzitter (tot die tijd vervult gedeputeerde deze rol)
 3. Doe geen concessies aan de competenties van de coördinator
 4. Bewaak de knip tussen sturen en werken
 5. Aandacht voor team-vorming
 6. Opbouw van een positieve werkrelatie met werkers hotspot, in balans centraal-decentraal

Provincie

 1. Gedeputeerde(n) besluiten over relatie GC, omarmen de visie LV en de governance LV (irt GC), en vertalen door naar opheffen kopgroep en BO en opstarten bestuur LV ‘nieuwe stijl’, leggen dit vast en communiceren hierover (markeringspunt)
 2. Gedeputeerde fungeert als (tijdelijk) boegbeeld LV
 3. Regel financiële middelen voor organisatie (3xhotspot + LV), onder voorwaarde van cofinanciering (indicatie: 75%-25%) en naleven nieuwe stijl
 4. Regel financiële middelen voor projecten, bij voorkeur:
  1. Aanjaagmiddelen voor bottom-up ondernemersgedreven projecten in de hotspots
  2. Middelen voor strategische projecten vanuit visie, te organiseren vanuit LV, zo mogelijk met GC-middelen
  3. Toegang voor logistieke partijen tot algemene provinciale subsidieregelingen
 5. Bepaal de rol van OostNV en leg dit vast, vanuit het besef dat OostNV de uitvoerende partij is voor internationale acquisitie en mogelijk ook coördinatie (mits de functionarissen obv competenties voorhanden zijn)

Aandachtspunten

 1. Steun vanuit de top van de Provincie is essentieel
 2. Doe geen concessies aan de gevraagde competenties

Tenslotte

Advies op vervolg: strikt naleven van de governance ‘nieuwe stijl’ is geen sinecure, terugval in oud gedrag ligt op de loer, hands-on begeleiding hierop is zinvol (besturen, voorzitters, coördinator, werkers) en de kracht van de herhaling én de nuance!

×