Aanleiding & doel

Aanleiding

Logistics Valley is een verzamelnaam voor de drie zogenaamde logistieke hotspots in de regio Zuid- Gelderland. De drie hotspots betreffen Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR), Logistiek Expertise Centrum (LEC) Nijmegen en LEC Liemers. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het idee om de afzonderlijke hotspots meer te laten samenwerken, hetgeen bijvoorbeeld heeft geleid tot een gezamenlijk optreden op de vastgoedbeurs de Provada, een studie naar het gezamenlijke DNA van de regio, deelname aan diverse internationale handelsreizen, meerdere gezamenlijke
uitvoeringsprojecten en overleg tussen experts, bestuurders en soms ook het bedrijfsleven.

Er is al het nodige aan successen behaald, maar toch beklijft het beeld dat nog niet alle opties ten volle worden benut. BCI spreekt in haar DNA rapportage van enkele jaren geleden over de regio als een ‘Sleeping Giant’, de projecten worden met wisselend succes opgepakt, het gevoel ontstaat dat het bedrijfsleven onvoldoende aanhaakt, en ook ontbreekt het voor bestuurders aan een
samenbindend verhaal, een verhaal waarmee zij zich kunnen verenigen en waar over bestuurd kan worden.

Het ontbreken van een gezamenlijk opgestelde visie leidt in de praktijk soms ook tot afstemmingsproblemen tussen de verschillende deelregio’s. Ook de governance structuur is nog niet voldoende uitgekristalliseerd, zo geven diverse bestuurders aan. Je zou kunnen zeggen dat er een aantal jaren met volle inzet is geëxperimenteerd, er hard gewerkt is aan 1 geluid naar buiten, maar dat een solide en gemeenschappelijk gedragen basis nog voor een deel ontbreekt. Tijd om hieraan verandering aan te brengen.

Onderstaand figuur schetst de ideale drietrap met daarnaast een governance structuur die hierbij past.

Nadrukkelijk wordt vermeld dat het wat ons betreft niet alleen ‘de trap af’ is, maar dat er ook altijd ruimte moet zijn voor het starten van een aantal projecten (bottom-up vanuit ondernemers gedreven), waarbij de visie en thema/programmalijnen helpen in het beoordelen of het wel of niet past om dergelijke projecten te steunen. Ook dient er aandacht te zijn voor marketing- en communicatie trajecten, maar in dit document staan het komen tot een visie en de contouren van een uitvoeringsprogramma centraal.\

Tijdens een overleg tussen vertegenwoordigers van de provincie (betrokken bij Logistics Valley, Gebiedsagenda Gelderse Corridor en Goederenvervoer) kwamen de volgende elementen voor verbetering aan bod:

  • Bij de logistieke corridor Gelderland kan nog meer dan thans het geval is gewerkt worden aan een echte Triple Helix met een duidelijke uitvoeringsstrategie en concrete projecten
  • Bij Logistics Valley ontbreekt het niet aan projecten en voorgenomen plannen, maar wel aan een gezamenlijk gedragen visie / stip op de horizon
  • Het ontbreekt (ook als een logische resultante hiervan) aan een visie op de samenhang tussen beide programma’s en visies.

Het is belangrijk om het maken van een visie snel en kordaat op te pakken:

  • De wereld verandert snel en nieuwe marktperspectieven dienen zich aan. Natuurlijk wil de regio meedansen op de golven van de nieuwe XXl DC’s en dat lukt ook goed, maar er is ook een zorg en een maatschappelijke uitdaging voor een duurzame ontwikkeling.
  • De afzonderlijke knooppunten zijn niet of onvoldoende bij machte om ‘stand alone’ een goede propositie te bieden aan internationale investeerders. Soms hebben regio’s geen ruimte meer en zal naar ‘schuifruimte’ moeten worden gezocht, soms kijkt een investeerder naar meerdere potentiele locaties en moeten we een groter zoekgebied kunnen aanbieden.
  • Er is veel belangstelling vanuit bestuurders van de hot spots dit samen op te pakken en de bereidheid tot samenwerking is groot.
  • Een visie verbindt bestuurders en geeft bovendien houvast in de vertaalslag naar plannen (jaarplannen en onderliggende LHR en LEC-plannen).
  • Het belang van logistiek staat inmiddels nadrukkelijk op de agenda van de provincie en er is potentiële ruimte voor ontwikkeling.

Doel

Het doel van de visie is te komen tot een gezamenlijk gedragen beeld voor de toekomst als het gaat over de ontwikkelkansen van Logistics Valley in relatie tot de logistieke corridor Gelderland als onderdeel van de Rhine Alpine corridor.

×