Naar een gedeelde visie

Gebruikte bronnen onder andere:

 • Meerjarenprogramma logistieke hotspots (2015)
 • Doelenboom Gelderse corridor
 • Kansen en Knelpunten Gelderse corridor

De missie en de ambities van Logistics Valley zijn vorig jaar opgeschreven in een gezamenlijk project met de 3 logistieke hotspots (en hiermee de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven), de provincie Gelderland en Oost NV. Het bestaat uit:

 • Een Top 3 notering in de logistieke hotspots van Nederland samen met de Mainports, Venlo en West Brabant (onderzoek TNO)
 • Een duurzame economie waarin slimme logistiek een motor is voor banen en toegevoegde waarde
 • Met een behoud en groei van werkgelegenheid in de logistiek van 5%

In dat zelfde document staat aangegeven dat de regio werkt en bouwt aan een Smart Logistics Valley ‘als internationale toplocatie voor logistiek in Nederland en als onderdeel van de goederencorridor Oost’.

In het Meerjarenprogramma logistieke hotspots staat vermeld dat langs drie lijnen de samenwerking vorm wordt gegeven

 • Werken aan een verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt
 • Werken aan Smart logistics solutions
 • Gezamenlijke acquisitie, branding en promotie

De doelen en ambities zijn vooral ingegeven vanuit een enorme drive vanuit ondernemers en het economische belang van het cluster voor onze regio. Bedrijven geven echter daarnaast wel degelijk aan ook erg veel belang te hechten aan een duurzame ontwikkeling van de Logistics Valley. Het gaat dan om onderwerpen als synchromodaal transport, schone brandstoffen, bundelen en samenwerken en meer dan voorheen een ‘community’ te vormen.

Daarmee sluiten de doelen en ontwikkellijnen steeds beter aan bij de doelen van de logistieke corridor Gelderland, die meer vanuit de overheid gestart nu de relaties met het bedrijfsleven opzoekt. De doelen van de logistieke corridor Gelderland samengevat:

 • Verbeteren bereikbaarheid regio en doorstroming goederen
 • Creëer een economische spin off op de corridor
 • Verbeter het vestigingsklimaat (woon werk klimaat)
 • Focus in de corridor op agribusiness en logistiek

Gezien de overlap aan doelen is het raadzaam om beide pijlers van de Gelderse economie op het gebied van transport en mobiliteit te laten samensmelten.

Gegeven de doelen en ambities en de vele partijen die popelen om met hun projectplannen aan de slag willen gaan is een overkoepelende visie welkom. Alles overziende komen we tot 3 sleutelwoorden:

 1. Verbinden
 2. Slimme logistiek
 3. Gebiedsgericht

Verbinden: door alle partijen wordt aangegeven dat we elkaar nodig hebben. Overheden (die faciliterend optreden maar ook kunnen aanjagen en stimuleren), kennisinstellingen (die de kansrijkheid van nieuwe innovaties kunnen onderzoeken) en bedrijfsleven (die de toegevoegde economische waarde moeten gaan leveren). We willen dat de visie die we opstellen breed wordt
gedragen dat deze herkend en erkend wordt en dat er naar wordt gehandeld.

Slimme logistiek. De ambities zijn om van de Gelderse regio een slimme logistieke regio te maken. Dit doen we door innovaties te stimuleren door ons te richten op groeimarkten van de toekomst (denk aan e fullfillment) en door meer samen te werken en de krachten te bundelen.

Gebiedsgericht. We leven in een wereld met vele belangen en evenzoveel claims op de schaars beschikbare ruimte. We zullen derhalve met zijn allen op zoek moeten gaan naar de juiste plekken om de ambities te verwezenlijken. We moeten terreinen voor mega DC’s ontwikkelen en tegelijkertijd ook minder geschikte bedrijventerreinen deels afboeken (zie de recente rapportages over het RPW), we moeten werken aan ons intermodale netwerk waar een spoorterminal nog immer ontbreekt, we moeten werken aan shared facilities maar ook op interactie met de omgeving. Dat laatste kan door bundeling van goederen, de inzet van schone vrachtwagens voorzien van duurzame brandstoffen. We streven een nauwe samenwerking na met de gebiedsgerichte opgaven.

Deze sleutelbegrippen stellen evenwel niets voor als de bron van de verbeteringen niet gedreven wordt door de behoeftes vanuit ons bedrijfsleven.

We weten wat we willen, er is veel gesproken met ondernemers en met overheden en kennisinstellingen. We zijn het eens en hebben de drive om het ook te gaan realiseren. We zijn wel op zoek naar de juiste weg, de juiste inzet van energie en middelen en de vitale projecten om ons verder te helpen. Uiteraard hoort daar ook een compacte en passende organisatiestructuur bij, evenals een uitgekiende marketing- en communicatiestructuur.

×