Naar een programma structuur

Om Zuid-Gelderland te versterken en de visie te realiseren werken we vanuit de gedachte van het logistiek-economisch ecosysteem. Dit ecosysteem is de verbinding tussen enerzijds de visie en anderzijds de projecten en geeft tegelijkertijd zicht op de samenhang in de projecten die we nu en in de toekomst uitvoeren.

Bron: Buck Consultants International (2016)

Het ecosysteem laat zien dat, om Zuid-Gelderland een economische impuls te geven, we gaan werken aan vier programmalijnen:

  • Arbeidsmarkt;
  • Fysieke bedrijfsomgeving;
  • Business development;
  • Innovatie en duurzaamheid (slimme logistiek).

Elke programmalijn is geconcretiseerd middels een viertal concrete thema’s.

Op deze wijze werken we in Zuid Gelderland gestructureerd en strategisch aan versterking van de regio, hetgeen het bestaande bedrijfsleven ondersteunt en de aantrekkelijkheid voor bedrijven van buiten de regio (nationaal en internationaal) vergroot.

Tot op heden was er binnen Logistics Valley namelijk nog geen gestructureerd inzicht en overzicht van de vele ideeën, plannen en projecten die er in Zuid Gelderland zijn om de economie een impuls te geven. Om twee redenen is nu het moment om vanuit de hiervoor beschreven visie tot een strategisch en gestructureerd programma te komen:

  1. Het is noodzakelijk om gezamenlijk in Logistics Valley helder te hebben wat we willen (de visie) en hoe dat te bereiken (het programma met projecten). Als we deze inventariseren en meer met elkaar delen kunnen we meer bereiken dan wanneer een ieder voor zichzelf aan de gang gaat. Inzicht in de initiatieven in Zuid Gelderland biedt zicht op datgene wat we al doen maar zeker ook op datgene waar we nog niet aan werken, terwijl dat misschien wel zinvol zou zijn. Naar andere partners, zoals het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke groeperingen kunnen we op deze wijze beter aangeven waar LV voor staat; kunnen we deze partners uitnodigen hun mening er over te geven; kunnen we deze partners uitnodigen deel te nemen. Kortom met een visie en een daarop aansluitend programma ontstaat er voor LV een helderder perspectief op termijn en meer mogelijkheden om andere belangrijke partners aan te laten sluiten.
  2. Het programma logistieke corridor Gelderland Corridor kent een grote overlap met Logistics Valley. Daarnaast is er een duidelijk signaal gekomen om concreet te bezien waar beide programma’s elkaar kunnen versterken. Ook vanuit LV is daar behoefte aan. Met de ideeën en projecten die binnen LV leven of deels al gestart zijn kan een bijdrage geleverd worden aan de doelen van de logistieke corridor Gelderland. Op basis van het strategische en gestructureerde programma, kan een duurzame relatie tot stand komen, waarin LV projecten uitvoert of laat uitvoeren die bijdragen aan de doelen van de logistieke corridor Gelderland.

    Middels een aantal werksessies met de drie betrokken regio’s en de provincie zijn alle ideeën, van reeds lopende projecten tot en met de eerste ideeën, verzameld om tot een programma 1.0 te komen. Deze zijn de in de tabel hieronder opgenomen en aan de programmalijnen en thema’s gekoppeld. Het projectenoverzicht is op dit moment vooral een kwestie geweest van het ophalen en in beeld brengen (1) wat er al aan projecten loopt, en (2) welke ideeën er aanvullend nog zijn. Hier zal in het vervolg nog een slag gemaakt gaan worden.

Bron: teamanalyse Peter Smaal en Buck Consultants International

Het betreft uitvoeringsprojecten die de regio sterker maken, waarvan het bestaande bedrijfsleven kan profiteren en projecten die de regio aantrekkelijker maakt voor bedrijven van buiten de regio. Dit is op dit moment nog geen volledig overzicht; zo ontbreken bijvoorbeeld de inspanningen rondom de bereikbaarheid van de A15. In deze fase van het programma, is ingezet op de ideeën die er binnen de direct betrokken vanuit de drie betrokken regio’s liggen. Ook dit kan gezien worden als een ‘openingsbod’ richting zowel andere partijen als de logistieke corridor Gelderland.

Het plan voor het vervolg is om de visie met daarbij het programma en de projecten de komende tijd te delen met de andere (potentiele) partners in de regio, met name ondernemers, maar ook onderwijs en bij voorkeur ook maatschappelijke groeperingen.

Een tweede vervolgstap is om visie en programma te bespreken met de vertegenwoordigers van de logistieke corridor Gelderland om te verkennen in hoeverre deze ideeën aansluiten, afspraken te maken over de uitvoering van de ideeën en afspraken te maken over de wijze waarop de samenwerking tussen LV en de logsitieke corridor Gelderland inhoudelijk verder vorm krijgt de komende jaren. Het is belangrijk om deze verder te ontwikkelen en een samenwerkingsverband tot stand te brengen zoals dat in de andere gebiedsgerichte aanpakken van de provincie ook bestaat. Met deze sessies die de afgelopen periode zijn gehouden om in een up tempo tot een visie en aanzzet tot een programma te komen.

×