Wat is het antwoord van Gelderland als logistieke regio?

Gebruikte bronnen onder andere:

 • Logistieke DNA van de regio (BCI 2013)
 • Meerjarenprogramma Logistics Valley (Oost NV 2015)
 • Branding en promotie (bureau Diep 2015)

De basis van Logistics Valley laat zich als volgt samenvatten:

 • In top tien logistieke hotspots van Nederland
 • Ligging in een voor Nederland en Europa belangrijke goederencorridor
 • Circa 100.000 banen in logistiek in Gelderland verspreid over circa 15.000 bedrijven
 • Gemiddeld 11% van de werkgelegenheid zit in de logistiek
 • Met circa 15% van de behaalde toegevoegde waarde van de BV Nederland

Een prima uitgangspunt, maar wat komt op ons af de komende jaren? Een beschrijving van de trends en ontwikkelingen en het kunnen inschatten wat dat betekent is belangrijk. Nog belangrijker is echter na te gaan wat ons antwoord is en wat we kunnen verbeteren.

Een aantal jaren geleden is de regio Zuid-Gelderland vergeleken met een aantal andere concurrerende regio’s in Nederland. Destijds werd gesproken van een sleeping Giant, maar geconstateerd wordt dat de regio zich thans aanzienlijk heeft verbeterd, mede als gevolg van de actieve hot spots en het veranderende beleid ten aanzien van logistiek door de provincie, de grote steden en de regio’s.

We zien een kentering in het beleid als het gaat om het belang dat aan de sector logistiek wordt gehecht. De sector krijgt aandacht en wordt niet alleen meer gezien als vervuiler of als ruimtevreter. Het is een belangrijke economische motor van de regio en het levert werkgelegenheid op in alle denkbare lagen binnen de arbeidsmarkt. Er blijft een zorg om de ontwikkelingen duurzaam te laten plaatsvinden. Er dient (letterlijk) ruimte te worden gecreerd om deze bedrijven te huisvesten, anderzijds hebben we ook te maken met een programmeringsvraagstuk zoals de afgelopen tijd is gebleken. Dit vergt afsteming en samenwerking.

Bron: Logistiek DNA van Zuid Gelderland, bewerkt door BCI (2016)

Op basis van het DNA van een aantal jaren geleden constateren we dus een duidelijk herkenbare vooruitgang. De verbeterde score ten opzichte van het DNA profiel uit 2013 is mede een verdienste van de vele betrokkenen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor het op de kaart zetten van logistiek:

 • De regio’s staan samen op de Provada en hebben in 2015 een gezamenlijk logistiek congres georganiseerd
 • De Logistics Valley herbergt veel innovatieve bedrijven
 • Er is een groot project binnengehaald om logistiek meer onder de aandacht te krijgen (LEC Nijmegen)
 • Er zijn en worden diverse handelsmissies georganiseerd
 • Er staan tal van vernieuwende projecten op het punt van starten (denk bijvoorbeeld aan het project rondom de dry ports en het Food Consolidation Center –FCC-)
 • Er zijn grote uitgiften gerealiseerd op de diverse hot spots, Rivierenland behoort tot de topregio’s qua uitgifte maar ook Arnhem Nijmegen en sinds kort ook Montferland in de Liemers komen opzetten als locaties waar grootschalige logistiek plaatsvindt.
 • Overheden takken aan bij de Oost Corridor (MIRT) maar ook bij de internationale Rhine Alpine Corridor

Belangrijk is echter wel om de geboekte resultaten ook te delen. Mede om hierop een antwoord te geven is gewerkt aan een communicatie strategie voor Logistics Valley. In het rapport dat hierover is geschreven zijn drie belangrijke prioriteiten gesignaleerd:

 1. Het uitdragen van draagvlak en commitment van de primair betrokken overheden, organisaties en hun partners, om Logistics Valley samen uit bouwen. Dat impliceert dus duidelijke, onderlinge afspraken over de plannen voor de langere termijn.
 2. De onderlinge samenwerking en samenhang in de totale Zuid-Gelderse logistieke sector verbeteren om draagvlak en een gevoel van saamhorigheid te creëren. Het netwerk moet gemobiliseerd worden om de activiteiten van Logistics Valley actief te ondersteunen.
 3. Het verbeteren van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van Logistics Valley in de regio en daarbuiten om de awareness voor de regio en haar logistieke kwaliteiten te vergroten, waardoor organisaties geïnteresseerd raken in samenwerking met of vestiging in het gebied.

Recent is ook de aandacht gevestigd op het combineren met deze doelen en ambities met die van de logistieke corridor Gelderland. Op naar een gedeelde visie….

Er gebeurt veel, zeker. Maar werken we al afdoende samen, laten we voldoende zien wat we kunnen? Betrekken we de bedrijven voldoende in onze plannen? Weten wij waar hun behoeftes precies liggen? Halen we alles uit de kast? En verspillen we geen energie aan verkeerde zaken? We moeten nadenken, keuzes maken en verder gaan.

×