Wat zien we om ons heen?

Gebruikte bronnen zijn onder andere:

 • RLI Nederlandse Logistiek 2040, Designed to Last
 • RLI De Mainport voorbij
 • BVL, Key trends Shaping the Global Logistics Environment
 • Integrale visie op transport en logistiek in 2040, preadvies voor de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur
 • DHL Logistics Trendradar, 2014
 • Roland Berger, Global Logistics Markets, 2014
 • McKinsey, Disruptive technologies: Advances that will transform life, business and global economy, 2013
 • CBRE, Logistics and E-commerce, the impact of e-commerce on logistics real estate, 2015
 • BCI (Recente studies voor klanten in FMCG, high tech, pharma en levensmiddelen)

Op basis van vele bronnen gesprekken en ervaringen in de markt is een groot aantal trends en ontwikkelingen gedetecteerd die op ons afkomen. Zonder te pretenderen alle trends in beeld te hebben geven we onderstaand een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen, die we nu al ‘zien’.

Bron: diversen, bewerkt door BCI (2016)

Daarnaast is sprake van trends en ontwikkelingen die meer op de langere termijn op ons afkomen en vaak lastiger of niet beïnvloedbaar zijn.

Bron: diversen, bewerkt door BCI (2016)

Voor een aantal trends geldt dat deze buiten onze directe of indirecte invloedssfeer zijn gelegen. Hierbij kan worden gedacht aan de geopolitieke veranderingen, die zich in een hoog tempo ontwikkelen. Wel is er een aantal trends te detecteren die rechtstreeks van invloed zijn op onze positie als logistieke corridor Gelderland en de afzonderlijke knooppunten en hot spots daarbinnen.

Interessant en relevant is na te gaan wat dit voor ons betekent. Voor ons als logistieke regio. De belangrijkste trends die nu naar voren komen en van invloed zijn op onze positie zijn:

 • Omni-Channel Logistics / synchromodaal transport — het wordt steeds belangrijke om alle modaliteiten aan te kunnen bieden. Juist de regio Gelderland heeft alles in huis zoals al vaker aangetoond in studies van Prognos, ITTMA en Buck Consultants International. De binnenvaartterminal was de eerste van Nederland, de Waal is de drukst bevaren rivier van Europa en het spoor loopt door onze regio heen. Meer en meer zoeken bedrijven grootschalige locaties op die goed ontsloten zijn voor meerdere modaliteiten. Het kan gaan om terreinen en locaties die direct aan spoor en of water liggen en of terreinen in de onmiddellijke nabijheid van de terminals. Bedrijven geven aan dat de invloedssfeer ongeveer 10 km bedraagt of een kwartier voor en of natransport met de vrachtwagen. Het vervolmaken van ons sychromodaal systeem vormt een belangrijk aandachtspunt om de kansen die zich voordoen ook te grijpen.
 • E logistics / Internet of Things – belangrijk wordt om aansluiting te zoeken bij initiatieven die hier gaande zijn. Waar we voorheen veel vraagstukken hadden rondom de bevoorrading van steden en stadscentra verlegt het vraagstuk zich inmiddels naar de grootstedelijke gebieden (bijvoorbeeld Arnhem-Nijmegen) en daarbinnen niet alleen de stedelijke centra maar ook de woonwijken. Hoe krijgen we de pakketjes op een duurzame manier aan huis, hoe regelen we retourstromen, welke partijen bieden zich aan? Het is een belangrijk thema voor onze regio. We liepen altijd voorop met initiatieven voor het beter bevoorraden van de stad (denk aan de binnenstadservice, de fietskoerier en ook AlbertHeijn.nl), maar nu moeten we ook nieuwe
  vervoerssystemen gaan bouwen.
 • Mondiale logistieke superstructuren – belangrijk wordt om naast de autonome kracht van de Gelderse ondernemers ook oog te hebben voor bedrijven die wereldwijd actief zijn in mondiale ketens. Met de komst van Mega DC’s en de goede uitgangspositie van Gelderland wordt hieraan tegemoet gekomen. Wel dienen er voldoende hoogwaardige terreinen beschikbaar te zijn (of worden gemaakt). Recente vestigingen van Nabuurs/Heinz, LIDL, K&N Mainfreight en DSV tonen aan dat we een goede uitgangspositie hebben om deze bedrijven te faciliteren in hun huisvesting. Het gaat vaak om grote oppervlakten aan bedrijventerreinen (soms wel 10 hectare) direct ontsloten door een intermodale terminal of in de directe nabijheid. We moeten met zijn allen bouwen aan een uitgekiend aanbod van terreinen die vraaggestuurd in de markt moeten worden gezet.
 • Samenwerken in wisselende netwerken – via triple Helix verbanden zoeken naar doelcoalities om samen innovaties te herkennen en door te voeren. Meerdere keren en door vele partijen is gewezen op het belang van innoveren. We willen een slimme logistieke regio zijn en daar werken we hard aan.
 • Duurzame logistiek – Steeds meer vragen klanten van onze ondernemingen om duurzame oplossingen voor transport en opslag. Meer en meer bedrijven komen hieraan tegemoet. Juist in de Gelderse regio’s zijn vele initiatieven ontstaan op het gebied van duurzame logistiek (bedrijven met het stempel ‘lean and green’). We zijn koploper en moeten dat zo houden, hoe gaan we dat dan doen?

De opgave is om samen oog te ontwikkelen voor wat de trends nu werkelijk voor ons betekenen en wat we kunnen oppakken, samen met de neuzen de zelfde kant op.

×